รายงานวิจัยชั้นเรียน

รายงานวิจัยเรื่องการเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

ผศ.วัฒนา  ปุญญฤทธิ์

research on cooperative learning methon

One thought on “รายงานวิจัยชั้นเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *