มุมเล่นเลียนแบบ

Filed Under (บทความเชิงวิชาการ) by admin on 27-12-2012

มุมเล่นเลียนแบบ

มุมหนังสือ

Filed Under (บทความเชิงวิชาการ) by admin on 27-12-2012

มุมหนังสือ

มุมการเล่นในสถานพัฒนาเด็ก

Filed Under (บทความเชิงวิชาการ) by admin on 26-11-2012

มุมการเล่นในสถานพัฒนาเด็ก

ทำไมต้องมีกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย

Filed Under (บทความเชิงวิชาการ) by wattana on 26-02-2011

ทำไมต้องมีกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย

Art for Early Childhood

การจัดชั้นเรียน : เส้นทางสู่การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

Filed Under (บทความเชิงวิชาการ) by wattana on 20-11-2010

การจัดการชั้นเรียน : เส้นทางการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา  ปุญญฤทธิ์

Classroom Management

การส่งเสริมพฤติกรรมการรักการอ่านในเด็กปฐมวัย

Filed Under (บทความเชิงวิชาการ) by wattana on 29-06-2010

read

การพัฒนาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย

Filed Under (บทความเชิงวิชาการ) by wattana on 03-06-2010

การพัฒนาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย
ผศ.วัฒนา  ปุญญฤทธ์
พฤษภาคม  2553

a57
                         การมีวินัยเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานด้านหนึ่งที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ให้สถานศึกษานำไปเป็นจุดมุ่งหมายการพัฒนาด้านจิตพิสัยของนักเรียน  ทั้งนี้ได้ให้ความหมายว่า  การมีวินัยคือการยึดมั่นในระเบียบแบบแผนข้อบังคับและข้อปฏิบัติ  ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเองและวินัยต่อสังคม  ผู้ที่มีวินัยคือผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบ ของสถานศึกษา  สถาบัน/องค์กร/สังคมและประเทศ  โดยที่ตนเองยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจและตั้งใจ ขณะเดียวกันสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552:9) ให้ความหมายว่า  วินัยในตนเองคือความสามารถในการบังคับพฤติกรรมของตนเองด้วยตนเองซึ่งมีวุฒิภาวะประเภทหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนควรมี  สำหรับการพัฒนาคุณธรรมด้านการมีวินัยในเด็กปฐมวัยในสถานศึกษานั้น  สามารถพัฒนาไปพร้อมๆกันทั้งวินัยในตนเองและวินัยต่อสังคม ซึ่งต้องอาศัยเวลาและการฝึกปฏิบัติให้เด็กมีโอกาสแสดงพฤติกรรมที่เอื้ออำนวย เด็กจะได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติกิจกรรมและพัฒนาไปสู่การมีวินัยในตนเองและวินัยต่อส่วนรวมในที่สุด
 การพัฒนาคุณธรรมด้านการมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยสามารถพัฒนาจากกิจกรรม  สภาพแวดล้อม  บรรยากาศของห้องเรียนและการจัดการชั้นเรียนดังนี้
 1.  กิจกรรมที่สนับสนุนการมีวินัยในตนเอง  สารมารถจัดได้ในกิจกรรมดังต่อไปนี้
  1.1  การปฏิบัติตนในกิจวัตรประจำวัน  ซึ่งได้แก่การสนับสนุนให้เด็กปฏิบัติกิจวัตรประจำวันที่เกี่ยวข้องกับตนเองในเวลาที่กำหนดให้  เช่น  การเล่น  การพักผ่อน  การรับประทาน  การทำความสะอาดร่างกาย ฯลฯ

Read the rest of this entry »

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและสาระที่ควรเรียนรู้

Filed Under (บทความเชิงวิชาการ) by wattana on 09-05-2010

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและสาระที่ควรเรียนรู้

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา  ปุญญฤทธิ์

                                                                                             พฤษภาคม  2553

 

a49 


                    การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเกิดจากข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542     ที่ระบุว่าให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทำหน้าที่ในการจัดทำหลักสูตรแกนกลางในทุกระดับเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของชาติ การดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ  ตลอดจนเพื่อการศึกษา และให้สถานศึกษา  ขั้นพื้นฐานทุกระดับ มีหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรตามจุดประสงค์ของหลักสูตร     แกนกลาง  ทั้งนี้สาระดังกล่าวเกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

Read the rest of this entry »

การจัดประสบกาณ์เพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานเด็กปฐมวัย

Filed Under (บทความเชิงวิชาการ) by wattana on 15-12-2009

การจัดประสบกาณ์เพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานเด็กปฐมวัย

                                                                                                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา  ปุญญฤทธิ์

                                                                ธันวาคม  2552

                ­                        ……………….

 

 a12

 

                กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา  โดยยึดคุณธรรมนำความรู้สร้างความตระหนัก  สำนึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ความสมานฉันท์  สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย  โดยกำหนดคุณธรรมพื้นฐาน 8  ประการ  เพื่อเร่งปลูกฝังให้เกิดในเยาวชน  ให้พัฒนาไปสู่การเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม  อยู่ร่วมกันอย่างสงบ สันติ  และมีความสุข ในสังคมแห่งความพอเพียง

                คุณธรรมพื้นฐาน  8  ประการดังกล่าว  ได้แก่ความขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  มีวินัย  สุภาพ  สะอาด  สามัคคี  มีน้ำใจ  ซึ่งคุณธรรมดังกล่าวนี้  สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ระยะปฐมวัย  โดยการอบรม  สอนให้ทำ  นำให้ดู  สู่การฝึกหัด  ปฏิบัติจนเกิดเป็นลักษณะนิสัย  และเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  มีคุณธรรมประจำใจ

Read the rest of this entry »

เทคโนโลยีการสื่อสารกับเด็กปฐมวัย

Filed Under (บทความเชิงวิชาการ) by wattana on 14-08-2009

เทคโนโลยีการสื่อสารกับเด็กปฐมวัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา  ปุญญฤทธิ์ี
สิงหาคม  2552

โลกปัจจุบันกล่าวได้ว่าเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร  คนในโลกปัจจุบันต้องรับข้อมูลข่าวสารที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา  ข้อมูลที่รับเข้ามานั้น มีทั้งข้อมูลที่มีประโยชน์และข้อมูลที่ไร้ค่า  บุคคลจึงต้องมีความสามารถไม่เพียงแต่การรับข้อมูลหรือสื่อสารเท่านั้น  แต่จะต้องมีความสามารถในการเลือกสรร คัดกรอง และเข้าถึงข้อมูลที่เป็นจริง  และสามารถเลือกนำข้อมูลสาระมาสู่การสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่ตนเอง การให้การศึกษาเพื่อสร้างความสามารถดังกล่าวให้แก่เด็ก  จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้คนได้รับการพัฒนาและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
Read the rest of this entry »

PNRU
Ewery