รายงานวิจัยชั้นเรียน

Filed Under (รายงานวิจัย) by wattana on 27-06-2011

รายงานวิจัยเรื่องการเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

ผศ.วัฒนา  ปุญญฤทธิ์

research on cooperative learning methon

A Synthesis of the Theses of the Master of Education Program in Early Childhood Education Management, Phranakhon Rajabhat University

Filed Under (รายงานวิจัย) by wattana on 21-05-2011

การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการจัดการการปฐมวัยศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

A Synthesis of the Theses of the Master of Education Program in Early Childhood Education Management, Phranakhon Rajabhat University

การศึกษาสถานภาพงานวิจัยด้านการศึกษาปฐมวัย

Filed Under (รายงานวิจัย) by wattana on 28-08-2010

รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาสถานภาพงานวิจัยด้านการศึกษาปฐมวัย

นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เรื่อง  "สหวิทยาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น"

เมื่อวันที่  19-20  เดือนสิงหาคม  พุทธศักราช  2553

ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

research

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เน้นสาระท้องถิ่น

Filed Under (รายงานวิจัย) by wattana on 03-07-2009

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เน้นสาระท้องถิ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา ปุญญฤทธิ์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เน้นสาระท้องถิ่น ทั้งนี้การวิจัยดำเนินการเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาและพัฒนาโครงร่างรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เน้นสาระท้องถิ่น จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วนำไปสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบจากครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย จำนวน 38 คน และสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จำนวน 4 คน โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับคือ เห็นด้วยมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ถ้าค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50 แสดงว่าเห็นด้วยกับรูปแบบ

Read the rest of this entry »

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยศึกษา

Filed Under (รายงานวิจัย) by wattana on 13-02-2009

Tagged Under : ,

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยศึกษา
ของสถานศึกษาในเครือข่าย
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา ปุญญฤทธิ์ กรรมการประจำหลักสูตร ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการการปฐมวัยศึกษา

พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกใน วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 กรกฏาคม-ตุลาคม 2549

ในการจัดการศึกษานั้น มีเป้าหมายอยู่ที่การพัฒนาคนให้มีความเจริญงอกงามทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

Read the rest of this entry »

PNRU
Ewery